Sandbjerg Dyreklinik - Skovlytoften 19 - 2840 Holte - Tlf. 21 29 59 45